תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות באתר mirazeltzer.com
1. האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים, לרבים וכן לתאגידים וישויות משפטיות אחרות בצורה שווה.

2. כללי
2.1. ברוכים הבאים לאתר www.mirazeltzer.com (להלן: "האתר") המעניק מידע בנומרולוגיה וכן כלים לחישוב נומרולוגי.
2.2. מפעילי האתר, מירה זלצר (להלן: "מפעילי האתר") מפעילים את אתר האינטרנט תחת שם המתחם ("domain") www.mirazeltzer.com (להלן: "האתר"). התקנון ותנאי השימוש המפורטים בדף זה (להלן: "התקנון ותנאי השימוש") וכן מדיניות הפרטיות המפורטת בדף אחר (להלן: "מדיניות הפרטיות") מהווים הסכם חוקי מחייב בינך לבין מפעילי האתר באמצעות האתר.
2.3. אנא הקפד לקרוא את התקנון ותנאי השימוש לפני הגלישה באתר. גלישתך באתר, לרבות גלישה עם או בלי הרשמה ו/או כל פעילות אחרת בה אתה מעורב באתר, מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש וכן למדיניות הפרטיות של האתר, במהדורתם האחרונה המפורסמת באתר. אנא זכור שהתקנון ותנאי השימוש וכן מדיניות הפרטיות הינם חוזי התקשרות לכל דבר ועניין ותנאיהם הינם תנאים קובעים לעניין היחסים בין הצדדים.
2.4. כדי לעשות שימוש באתר עליך להיות בעל כשרות משפטית ובגיל 18 ומעלה. הינך מאשר כי אתה בעל כשרות משפטית ובגיל של מעל ל 18.
2.5. זכות השימוש באתר הינה אישית. הנך מאשר כי לא תעביר את זכות השימוש באתר לידי צד ג' כלשהו.
2.6. הנך מאשר כי במידה שפעילותך באתר תחייב את מפעילי האתר להעניק לך סיסמאות וקישורים כדי להשתמש באתר, הנך אחראי בלעדי על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או כל הקשור בו. הנך מצהיר כי ידוע לך כי מפעילי האתר הינם הבעלים של הסיסמא/ות, על הקניין הרוחני וזכויות היוצרים שבסיסמא/אות אלה.
2.7. תנאי השימוש והתקנון באתר ישונו מעת לעת על ידי מפעילי האתר וזאת ללא צורך בהודעה מראש. עליך להתעדכן בשינויים אלה והאחריות על כך היא עליך. במידה שאינך מסכים לתנאי השימוש ולתקנון אינך רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר והנך מתבקש להימנע מלהשתמש בו.
2.8. האתר ישתנה מעת לעת, לרבות אך לא רק במאפייניו, תכונותיו, האופן בו הוא מעוצב, האופן שמשתמשים בו, התוכן שלו, שעות הפעילות והציוד הנדרש לשימוש באתר ולגישה אליו. מפעילי האתר ו/או האתר רשאים להפסיק הפצת מידע, לשנות ו/או להפסיק כל שיטת העברת מידע ולשנות את מהירויות העברת המידע ו/או כל מאפיין אותו ו/או מאפייני שידורים אחרים. יחד עם זאת, מפעילי האתר מתחייבים לעשות ככל אשר ברשותם, ובאופן סביר, כדי לסיים בהתחייבויות שלקחו על עצמם.
2.9. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הוא מודע לתקנון ולתנאי השימוש באתר וכי הוא מקבל אותם וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה נגד מפעילי האתר, ו/או האתר, ו/או בעלי האתר ומפעיליו, ו/או מנהלים במפעילי האתר, ו/או סוכניהם, ו/או שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר על פי התקנון ותנאי השימוש.
2.10. כדי לקבל גישה ולעשות שימוש באתר עליך להיות בעלים של גישה וסמכות הפעלה על ציוד קצה שישתנה מעת לעת, על פי צרכי האתר, שינויים טכנולוגיים שיחולו והתפתחויות טכנולוגיות (להלן: "ציוד הקצה"). האחריות על ציוד הקצה, לרבות קיומו, התאמתו, תקינותו ושדרוגו בהתאם, היא עליך. מפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות לכל הנזקים לציוד ו/או לתכנה ו/או למידע שלך כתוצאה משימוש באתר ו/או במצב שציוד הקצה שברשותך לא יתאים עוד לפעילות מול האתר.
2.11. הנך מאשר כי הפעילות שבה אתה מעורב ושאותה אתה מבצע בקשר לאתר ולמפעילי האתר הינה פעילות חוקית בהתאם לכל דין.
2.12. מובהר כי מפעילי האתר אינם אחראים על כל נזק שעלול להיגרם למחשב ו/או למכשיר הסלולרי ו/או למכשיר קצה אחר הקיים היום או שיהיה קיים בעתיד, כתוצאה מפעילותך באתר.

3. מטרת האתר
3.1. להעניק ידע בנומרולוגיה, שהינה כלי להכוונת אנשים בכל צמתי החיים, לרבות עיסוק מקצועי, זוגיות ומקום מגורים.
3.2. לעזור לנומרולוגים פעילים לחשב את כל התכונות במסלול החיים של הלקוחות שלהם. לסייע בחישוב מהיר את תאריכי הלידה ושמות הלקוחות.
3.3. ליצור דו"ח מובנה שממנו אפשר לייצר מסמך למסירה ללקוחות.
3.4. לאפשר למשתמש לעקוב אחרי פעילות הלקוחות אצלו.
3.5. לתת רעיונות לכתוב ברכות אישיות.

4. זכויות יוצרים וקניין רוחני
4.1. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות כל התכנים המופיעים בו בכל צורה, כולל המידע, הטקסטים, התמונות, הציורים, האיורים, מוצרים מעוצבים, שמות המוצרים, מלל, תמונות, סרטים ושרטוטים ו/או המידע הנוגעים למפעילי האתר ו/או לידע שברשותם ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר והכלול בו, בכל צורה ופורמט, בין אם בקוד מקור או בקוד יעד (להלן: "תכני האתר") הינם קניינם ורכושם של מפעילי האתר בלבד.
4.2. מפעילי האתר שומרים לעצמם את כל הזכויות בקשר עם תכני האתר, הטקסטים, התמונות, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים וסימני מסחר, סמלי מסחר (לוגו) וזכויות אחרות. הנך מסכים בזאת כי לא תפר זכות ו/או זכויות מזכויות מפעילי האתר כאמור. יודגש כי הובהר לך כי גם שינוי החומר המופיע באתר, לרבות, אך לא רק, שינוי העיצוב, הינו בגדר הפרת זכות יוצרים והנך מתחייב כי תימנע מלהפר זכויות אלה של מפעילי האתר, והכל בהתאם לכל דין, לרבות, אך לא רק, חוק זכות יוצרים התשס"ח – 2007.
4.3. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי חלק כלשהו מתכני האתר בשום דרך ללא קבלת הסכמתם של מפעילי האתר בכתב ומראש.
4.4. האתר מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת מראש ובכתב ממפעילי האתר. אין לראות בהוראות תנאי השימוש ו/או בכל הוראה אחרת המופיעה במסגרת האתר כאילו היא מעניקה ו/או מעבירה כל זכות שהיא למאן דהוא, לרבות זכויות קניין רוחני כלשהן. הנך מסכים בזאת כי לא תפר זכות ו/או זכויות מזכויות מפעילי האתר כאמור.
4.5. יודגש כי כל שינוי בתכני האתר ו/או שימוש בתכני האתר, לרבות התכנים להורדה, שלא למטרות שצוינו, לרבות אך מבלי לגרוע, שימוש בתכני האתר בכל אתר אחר ו/או בכל רשת מחשבים אחרת הינו אסור בהחלט ויהווה הפרה של זכויותיהם של מפעילי האתר על כל ההשלכות המשפטיות והאחרות הנובעות מכך.
4.6. בתקנון ובתנאי שימוש אלה, תכני האתר כוללים את כל המידע באתר ולרבות בעיצובים, שרטוטים, צילומים, טקסטים, סרטים בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר ובאמצעי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד, בין שהוא בבעלות מפעילי האתר ובין הוא בבעלות גורם שלישי כלשהו המאפשר ו/או שיאפשר למפעילי האתר לעשות בו שימוש.
4.7. מפעילי האתר מחויבים להגן על זכויותיהם של בעלים בזכויות יוצרים ביצירה על פי כל דין. נא להפנות הודעות הקשורות להפרה של זכויות יוצרים אל מפעילי האתר. מפעילי האתר יתייחסו ברצינות לכל פנייה ויבצעו את הנדרש מהם על פי כל דין.


5. מדיניות הפרטיות באתר
5.1. מפעילי האתר מתייחסים בכבוד רב לפרטיות הגולשים באתר ושומרים עליה.
5.2. מדיניות הפרטיות של האתר קובעת כיצד המפעיל משתמש ומגן על מידע שהגולשים באתר מוסרים למפעיל בעת השימוש באתר. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי המפעיל ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמש המפעיל במידע, הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידו בעת השימוש באתר.
5.3. אנא זכור: אינך חייב למסור כל מידע, והחוק אינו מחייב אותך למסור כל מידע, אולם אי מסירת המידע עשוי למנוע ממך שימוש בחלק משירותי האתר.
5.4. פרטיות המידע: מפעילי האתר מחוייבים להבטיח כי הפרטיות שלך מוגנת. אם יתבקש ממך מידע אישי כלשהו בעת השימוש באתר זה, המידע ישמש אך ורק בהתאם למדיניות הפרטיות המוצהרת באתר בדף זה. מדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מעת לעת והדבר יתבטא בדף זה. אנו ממליצים לבדוק דף זה מעת לעת כדי לוודא שהשינויים במדיניות הפרטיות מקובלים עליך.
5.5. איזה מידע נאסף: בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע הינו מידע שאתה מוסר ביודעין וזהו מידע שמזהה אותך באופן אישי, לרבות בשמך, בכתובת הדוא"ל וטלפון ופרטים נוספים שמסרת, אם מסרת כאלה. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, לרבות העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית  וכדומה.
5.6. המפעיל עשוי לאסוף מידע אודותיך, לרבות אך לא רק:
5.6.1. שם פרטי ומשפחה
5.6.2. פרטים אודות עיסוקך ומקצועך
5.6.3. פרטים ליצירת קשר כולל כתובת דואר אלקטרוני וטלפון
5.6.4. באילו דפים באתר ביקרת, מה ביקשת באתר
5.6.5. מידע הקשור לתקשורת שהייתה בין הגולש לבין המפעיל באמצעות האתר
5.7. מה עושה המפעיל עם המידע הנאסף: השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין. מפעילי האתר שומרים את הנתונים עבור פניות עתידיות שלך וכדי לספק לך שירות טוב יותר. הם עשויים להשתמש במידע כדי להודיע לך באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני ו/או פרטים נוספים שסיפקת על מוצרים חדשים, מבצעים, אירועים ולעניין אותך בפעילויות שונות ובכל מידע אחר שאתה עשוי למצוא בו עניין. ייתכן כי ייעשה שימוש במידע כדי להציע לך שיתופי פעולה מסוגים שונים, וכדי לשפר את המוצרים והשירותים המוצעים באתר ומחוצה לו. המפעיל עשוי לפנות אליך באמצעות המידע שסיפקת למטרות של שירות לקוחות ו/או מחקרי שוק. המפעיל עשוי לחזור אליך באמצעות מידע זה כדי לענות על שאלותיך ולסייע לך בדרכים אחרות, על פי צרכיך ורצונותיך.
5.8. אבטחת מידע: המפעיל דואג כי מערכות האתר והאתר עצמו יתנהלו תחת רמה נאותה של אבטחת מידע. יחד עם זאת, יש להבין כי בעוד אבטחת המידע מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבים ואתרים שהמפעיל מנהל, הרי שאין בה כדי להעניק חסינות מוחלטת בכל תנאי מפני חדירה כאמור. המפעיל אינו מתחייב כי השירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.
5.9. זכות לעיין במידע: על פי סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו או על ידי בא כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעלים של מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו כליל. פנייה כזו יש להפנות אל מירה זלצר
5.10. Cookies – 'עוגיות': מפעילי האתר משתמשים ב - 'עוגיות' (cookies) לצרכים שונים, לרבות תפעולו השוטף והתקין, כולל איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לצורך אימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ה – 'עוגיות' הינן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה - 'עוגיות' עשויות להכיל מידע כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם יכולים גם לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. המידע ב- 'עוגיות' הינו מוצפן, ומפעיל האתר נוקט אמצעי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
5.11. אם אינך רוצה לקבל 'עוגיות' תוכל למנוע את קבלתן על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. כדי לעשות זאת עליך להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. אנא זכור כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. כמו כן באפשרותך למחוק את ה-'עוגיות' מהמחשב שלך בכל רגע נתון. כדאי לעשות זאת רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהפונקציות באתר יותאמו להעדפותיך. מאחר שה – 'עוגיות' מייתרות לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן הבטחת קודם כל כי הפרטים הדרושים נרשמו במקום בטוח לשם שימוש עתידי באתר.
5.12. קישורים לאתרים אחרים: באתר תמצא לעתים קישורים לאתרים אחרים שבהם אתה עשוי למצוא עניין. אנא זכור כי ברגע שהשתמשת בקישורים אלה עברת לאתרים אחרים, חיצוניים לאתר, שעליהם אין למפעילי האתר שליטה. מטבע הדברים אין מפעילי האתר יכולים להיות אחראים להגנה על פרטיות המידע שתספק לאתרים אלה תוך ביקור בהם. יודגש כי ביקורים באתרים אלה אינם נשלטים על ידי מדיניות הפרטיות של מפעילי האתר. יש לנקוט באמצעי זהירות בגלישה באתרים ולבדוק את מדיניות הפרטיות והצהרת הפרטיות של כל אתר.
5.13. מסירת מידע לצד שלישי: פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, ככל שפרטים אלה מזהים אותך באופן אישי, לא יימסרו לצד שלישי אלא במקרים מסוימים, כלהלן:
5.13.1. במקרה שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות המשותפות לאתר ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך.
5.13.2. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, ו/או את תקנון האתר ו/או את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר ו/או התנאים לקבלת המוצרים ו/או השירותים הנמכרים ו/או הניתנים באתר, או אם תבצע באמצעות האתר ו/או בקשר עם האתר, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה, יהיו מפעילו האתר רשאים למסור את המידע לפי הנדרש.
5.13.3. אם מפעילי האתר יארגנו את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, וכן במקרה שהאתר ימזג פעילותו עם גוף אחר, הוא יורשה להעביר לכל אחד מהגופים הללו העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר ו/או כל מידע סטטיסטי שבידיו, ובלבד שגופים אלה יקבלו על עצמם את הוראות מדיניות הפרטיות כפי שמופיעות בדף זה.
5.13.4. אם מפעילי האתר ימכרו או יעבירו בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו, ו/או במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי כלשהו, ובלבד שאלה יקבלו על עצמם את הוראות מדיניות הפרטיות כפי שמופיעות בדף זה.
5.13.5. אם יתקבל בידי מפעילי האתר צו שיפוטי המורה להם למסור את המידע אודותיך או פרטים מתוכו לצד שלישי.
5.13.6. במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה, הליך משפטי, אם יהיו כאלה, בינך לבין מפעילי האתר.
5.13.7. בכל מקרה שבו יסברו מפעילי האתר כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק משמעותי לך ו/או לכל גורם אחר לרבות כל צד שלישי כלשהו.
5.14. האתר עשוי לאפשר לך לעשות שימוש באפליקציות ויישומים שונים באתרי המפעיל, או גם באתרים אחרים (כגון אתר רשת חברתית Facebook), אשר עשויות ליידע צדדים שלישיים, לרבות גולשים אחרים באתרי רשתות חברתיות, על כך שנחשפת או קראת תכנים מסוימים שפורסמו באתר. מובהר בזה, כי בעצם אישור האפליקציה או היישום הרלוונטי על ידך, הנך מאשר כי הובא הדבר לידיעתך וכי לא תהיה לך כל טענה כלפי המפעיל בעניין זה.

6. כתב ויתור
6.1. האתר, תכניו, המוצרים והשירותים המוצגים בו מוצעים לשימוש, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש, כמות שהם (as is) ללא מצג ו/או התחייבות ו/או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או במשתמע.
6.2. בהתאם לכל דין, לא תחול על מפעילי האתר כל אחריות שהיא, במפורש או במשתמע, לרבות בקשר עם תקינותו הטכנית של האתר, הפרה של זכויות והתאמת האתר למטרות מסוימות ו/או לאנשים מסוימים.
6.3. מפעילי האתר אינם אחראים ו/או אינם מבטיחים כל הבטחה בקשר עם השימוש ו/או התוצאות מהשימוש בתכני האתר, לרבות נכונות התכנים, דיוקם, מהימנותם ועוד.
6.4. הנך מצהיר בזאת כי תנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על עצמך מפני כל תביעה, נזק ו/או הפסד אשר היו עלולים להיגרם כתוצאה משימוש שעשית באתר ו/או הסתמכות שהסתמכת על האתר ו/או על החומרים המצויים בו.

7. הנגשה לבעלי מוגבלויות
7.1. מפעילי האתר עושה כל שלאיל ידם כדי להנגיש את האתר לאנשים עם מוגבלויות וזאת בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998 ולתקנות הנגשת אתרים הכפופות לו. במידה שהנך נתקל בבעיית נגישות באתר אנא פנה אל מפעילי האתר והם יעשו ככל אשר ביכולתם ובהתאם לסביר כדי לפתור בעיית נגישות זו.

8. שיפוי
8.1. אתה מסכים לכך כי היה ותפר את התקנון ו/או תנאי השימוש ו/או תגרום להפרה של כל דין ו/או זכות של צד שלישי כלשהו (להלן: "ההפרות") והפרה ו/או הפרות אלה יביאו לנזק ו/או הפסד ו/או אבדן רווח ו/או תשלום או הוצאה למפעילי האתר ו/או לעובדי ו/או למנהליה ו/או נושאי משרה בה, ו/או מי מטעמם (להלן: "מפעילי האתר ועובדיו"), ובכלל זה שכר טרחת עו"ד, שכר מומחים והוצאות משפט, אתה תשפה את מפעילי האתר ועובדיהם בגין ההפרות האלה וההוצאות שייגרמו בשל הפרות אלה למפעילי האתר ועובדיהם

9. הגבלת אחריות
9.1. מפעילי האתר ו/או עובדיו ו/או מי מטעמם לא אחראים ולא יהיו אחראים, בשום מקרה שהוא, בגין השימוש באתר ו/או עיכוב ביצוע מצדך בשל אי יכולת להשתמש ו/או אבדן מוצרים ו/או נתונים ו/או אבדן רווחים הנובע מעיכוב ו/או אי יכולת להשתמש באתר ו/או בתכניו ו/או במוצריו ו/או בקשר עם השימוש באתר, או בשל טעויות ו/או אי דיוקים ו/או מחדל, פגם, פרצת אבטחה ו/או כשל כלשהו באתר. מפעילי האתר ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יחויבו כלפיך בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר.

10. קישורים לאתרים אחרים
10.1. מפעילי האתר אינם מתחייבים כי קישורים לאתרים אחרים, במידה שיש כאלה באתר, יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסויים (להלן: "האתר המקושר") באתר אין פירושה כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן ו/או עדכני ו/או מלא ומפעילי האתר לא יישאו בכל אחריות בקשר לתוכן באתרים מקושרים כאמור. כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילי האתר אינם אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לך ו/או לרכושך ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע ו/או תכנים המופיעים באתרים מקושרים ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע כלשהו שפורסם באתר על ידי צדדים שלישיים. כמו כן, במידה שיופיעו באתרים מקושרים אלה דעות, הצהרות, עצות, הצעות ו/או כל מידע אחר המוצג על ידי צדדים שלישיים (להלן: "הדעות") אלה הינן דעות של אותם צדדים שלישיים ואינם משקפים את דעותיהם של מפעילי האתר בעניינים שבהם מדובר.
10.2. אם אתה מבקש ליצור מצב של אתר מקושר, שים לב כי אל לו לאתר המקושר להציג מצג כלשהו כאילו מפעילי האתר קשורים אל האתר המקושר ו/או אל הישות המשפטית שמפעילה אותו ו/או אל מוצריה ו/או אל שירותיה ו/אן פעילות אחרת בה הישות המשפטית מעורבת בדרך כלשהי. בנוסף, האתר המקושר לא יפגע ו/או יהיה במצב בו הוא ו/או התכנים שבו עלולים לפגוע ו/או להפחית משמם הטוב של מפעילי האתר בדרך כלשהי. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לבטל את ההסכמה לאתר מקושר בכל זמן שהוא לפי שיקול דעתם הבלעדי והסופי וללא ערעור.

11. אי שידול/מסר פרסומי
11.1. יודגש כי עצם פרסומו של תוכן באתר, אשר אינו קשור למפעילי האתר ו/או למוצריהם ו/או לשירותיהם ו/או לתהליכים אחרים של מפעילי האתר, אינו מהווה ולא ייחשב כמהווה מתן המלצה, תמיכה או עידוד מצד מפעילי האתר בקשר לתוכנו של המסר ואינו מהווה מתן חסות לו.

12. הפסקת שימוש
12.1. מפעילי האתר רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי והסופי, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, בכל עת, וללא הודעה מוקדמת, ולפי שיקול דעתם הבלעדי, אם לא יעמוד בתקנון ותנאי השימוש, ו/או יפר הוראת כל דין, לרבות על ידי חסימת מספר IP, ו/או בשל קשיים טכניים שונים בתפעול האתר.
12.2. היה ויפר משתמש תקנון זה ו/או תנאי השימוש ו/או הוראת כל דין, יהיו מפעילי האתר, לפי שיקול דעתם הבלעדי והסופי, זכאים לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך והינך מוותר בזאת על כל טענה כלפי מפעילי האתר ועובדיהם בקשר עם חשיפת הפרטים כאמור.

13. דין תקף
13.1. כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר ו/או לשימוש באתר לרבות הגלישה באתר ו/או לתכני האתר ו/או לכל הנובע ו/או הקשור לאתר ידונו בבתי המשפט בחיפה בלבד ועל פי הדין הישראלי בלבד, ללא מתן תוקף לכללי ברירת הדין או הפורום שלו וסמכותו של כל בית משפט זר (לרבות כל בית דין או טריבונל זרים אחרים), כמו גם תחולתו של כל דין זר נשללת בזאת במפורש.
13.2. אם וככל שיקבע בית משפט, בית דין או טריבונל שיפוטי אחר מוסמך (להלן: "הערכאה השיפוטית") כי הוראה מהוראות התקנון ותנאי השימוש האלה או חלקים מהם הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, והדבר יביא לביטולה, הדבר לא יבטל את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה השיפוטית ולא יביא לפסילתם ו/או לאי אכיפתם.

14. שונות
14.1. התקנון ותנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המלא בינך ובין מפעילי האתר. אין לשנותם בכל דרך שהיא, למעט עדכונם מדי פעם בפעם על ידי מפעילי האתר. מפעילי האתר שומרים לעצמם את כלל זכויותיהם, ובהן את הזכות להעביר את זכויותיהם ו/או התחייבויותיהם, כולן או חלקן, באופן חופשי וללא הגבלה לפי שיקול דעתם. היה ומפעילי האתר יוותרו על זכויותיהם בנוגע להפרה כלשהי של התקנון ותנאי השימוש וויתור זה לא יהווה וויתור בקשר עם הפרה אחרת, שונה או דומה לה. מפעילי האתר שומרים על זכותם לשנות תקנון זה ואת מדיניות הפרטיות מזמן לזמן מבלי צורך למסור על כך הודעה מלבד פרסום נוסח עדכני של התקנון באתר.
14.2. מפעילי האתר אינם מתחייבים כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרים לעצמם את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתם הבלעדי והסופי. הנך מודע לכך ומסכים לכך כי השימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת מפעילי האתר ו/או האתר, ושמפעילי האתר ו/או האתר לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל שיבוש ו/או איבוד מידע בזמן העברת מידע לאינטרנט ו/או בכל זמן אחר. ייתכן כי האתר לא יהיה זמין מעת לעת מסיבות שונות, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. ייתכן כי הגישה לאתר תופסק לעיתים, בנסיבות שונות, ו/או תופרע ו/או תושעה, באופן זמני או לצמיתות. הנך מצהיר בזאת כי הנך פוטר בזאת את מפעילי האתר ו/או האתר מאחריות בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב זאת. במקרה של סגירת האתר, מפעילי האתר יעשו ככל אשר ביכולתם ובאופן סביר כדי לעמוד בהתחייבויותיהם טרם סגירת האתר. מפעילי האתר מאחלים הצלחה רבה לכל הגולשים וכן גלישה נעימה ופורייה באתר. אפשר להתקשר עם מפעילי האתר באמצעות דואר אלקטרוני gzeltzer81@gmail.com